Spółdzielnia - kontra lokatorzy?!

W odpowiedzi na pismo redakcji w sprawie anten RTV Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pionier” w Kutnie wyjaśnia między innymi: “Przedłożone oświadczenia wbrew Pana twierdzeniom zawartym w Pana piśmie nie stanowią umowy. Mają one jedynie na celu uświadomienie odpowiedzialności właścicieli anten i innego rodzaju urządzeń montowanych w szczególności na balkonach o odpowiedzialności jaka na nich spoczywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W świetle bowiem orzecznictwa Sądowego wypracowanego na gruncie przepisów ustawy o własności balkonu jako części wspólnej nieruchomości lub pomieszczenia przynależnego do lokalu, utrwalone zostało stanowisko, które przyjmuje możliwość dwoistego charakteru balkonów tj. w zakresie w jakim służą one do wyłącznego użytku właściciela lokalu stanowią one pomieszczenia przynależne, za które odpowiedzialny jest właściciel lokalu, zaś w zakresie w jakim balkon stanowi element elewacji (co dotyczyć będzie elementów konstrukcyjnych trwale połączonych z budynkiem), za jego utrzymanie odpowiadać będzie podmiot zarządzający nieruchomością tj. Spółdzielnia lub Wspólnota, którą w tym zakresie obciążać będą wydatki związane z remontem i bieżącą konserwacją. (vide: uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 r., III CZP10/08 (OSNC 2009, nr 4, poz. 51). Dotychczas montaż anten RTV odbywał się w sposób zupełnie niezależny od Spółdzielni t. Spółdzielnia nie miała wpływu na sposób tego montażu jego prawidłowość i bezpieczeństwo i to zarówno z punktu widzenia powodowania ewentualnych zacieków na elewacji budynku jak i ewentualnego spadnięcia anteny z uwagi na wadliwy montaż. Montaż anten nie może również stanowić przeszkody przy prowadzeniu przez Spółdzielnie ewentualnych prac remontowych i konserwacyjnych budynku i jego elewacji. Zdarzały się zaś przypadki odmowy demontażu anteny na czas prowadzenia prac remontowych. Z tego względu Spółdzielnia podjęła działania mające na celu ujednolicenie w skali całej Spółdzielni zasad umieszczania anten RTV na elewacji budynków, w tym również na elementach balkonów i uświadomienia, iż odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane w związku z zamontowaniem anteny ponosi właściciel lokalu. Odpowiedzialność ta znajduje swoje uzasadnienie w treści art 433 kc, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenia zajmuje. Traktując balkon jako pomieszczenie przynależne do lokalu odpowiedzialność ta, w stosunku do potencjalnych szkód jakie mogą powstać w związku z montażem anteny na balkonie, znajduje pełne zastosowanie w odniesieniu do osób zajmujących taki lokal. W żadnym zaś razie za szkody spowodowane montażem anteny odpowiedzialności nie ponosi “pośrednik telewizyjny”. Nie jest on bowiem ani właścicielem zamontowanego urządzenia, ani podmiotem odpowiedzialnym za stan techniczny i estetyczny budynku, w tym jego elewacji. Przedmiotowe oświadczenia odzwierciedlają powyższy stan faktyczny i prawny. Dodatkowo wyjaśniamy, iż spółdzielnia posiada ubezpieczenie mienia, jednak jak każde tego typu ubezpieczenie nie wyłącza ono odpowiedzialności osób 3-cich, z których winy szkoda powstała w tym przypadku właściciela anteny (odpowiedzialność regresowa).”  

 

Przyszłość lokatorów w Kutnie?

 

 

02 sierpnia 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl