Kutnowska strategia.

Strategię rozwoju miasta Kutna na lata 2014-2020 przyjęła Rada Miasta - 17 czerwca 2014. Prezydent Miasta Kutna jest zobowiązany do złożenia corocznej informacji o jej realizacji w terminie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta. W tym roku uczynił to na sesji Rady Miasta Kutno, we wtorek, 26 czerwca. To swoista ocena stanu miasta, której dokonuje się w oparciu o wskaźniki; monitorujące ogólną kondycję Miasta Kutno; ilustrujące rozwój przedsiębiorczości i otoczenia biznesu; prezentująca rozwój infrastruktury i świadczące o wzmocnieniu kapitału społecznego i poprawy jakości życia. Jest - co najmniej - nieźle!

Świadczą o tym analizy, według której ocenia się chociażby ogólną “kondycję” miasta Kutna. Co prawda, to prawda, że statystycznie - Kutno się wyludnia (od 47.085 mieszkańców w 007 r. do 44.513 w 2017 r.). Jednak dane nie uwidaczniają osób, które tu pracują i mieszkają, chociaż zameldowania nie dokonują. Dotyczyło to głównie cudzoziemców, przede wszystkim Ukraińców ale i Ormian, Białorusinów, Rosjan i Mołdawian (aż 8,9 tysiąca z nich złożyło wnioski o powierzenie im pracy. Jednak dane demograficzne dla Kutna potwierdzają trendy ogólnopolskie, czyli wciąż trwa spadek, na stałe zameldowanych mieszkańców, jak też trwa migracja ludności z miast (w 2016 r. - 130; w 2015 r. - 173). Równie niekorzystnie przedstawia się struktura ludności, gdyż na 100 mieszkańców przypada już 43 emerytów (!). Dopiero w 2018 roku odczujemy skalę emerytów w związku z powrotem do niższego wieku emerytalnego (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat). Niewielki jest też wzrost narodzin, który na 31 maja b.r. sięgnął 161 niemowlaków (na tą samą datę w 2016 roku - było urodzin dzieci - 157). W 2017 roku liczba zgonów utrzymała się na poziomie zbliżonym do  lat ubiegłych -535 (12,02 na 1000 osób). Relacja liczby mieszkańców, którzy zmarli do nowonarodzonych (czyli przyrost naturalny), który w ubiegłym roku spowodował zmniejszenie się liczby ludności do 180 osób (kogo interesują dane o piramidzie wieku mieszkańców Kutna w 2016 r. odsyłamy do www.polskawliczbach.pl . Przy ogólnej ocenie miasta analizuje się tzw. wskaźniki G (czyli kwota dochodów podatkowych) za rok poprzedzający rok bazowy, przez liczbę mieszkańców), która też nie nasuwa zbytnich uwag. Faktycznie wskaźnik analizujący struktury dochodów budżetu miasta Kutna również wskazuje, że póki co, kondycja kutnowskich firm i gospodarstw domowych jest stabilna. Drugą grupę wskaźników stanowią te, na podstawie których ocenia się rozwój przedsiębiorczości z otoczenia biznesu. Na ogólną liczbę 12, siedem wykazuje oczekiwany trend. Chociaż iluzorycznie wygląda na to, że w Kutnie, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, przypada jedna z niższych w województwie łódzkim liczba osób prowadzących działalność gospodarczą. Ale wciąż wzrasta udział spółek z kapitałem zagranicznym (w 2017 r. - 1,44 na 1000 mieszkańców; w 2016 - 1,36; a w 2017 roku - 1), które są najczęściej dużymi przedsiębiorstwami. Godnym odnotowania jest to, że w październiku 2017 r. odnotowano w Kutnie najniższe bezrobocie - 1391 osób (w 2017 r. - 3147). Pozytywnym jest też fakt, że w sumie w Kutnie pracowało już w 2016 r. 16.432 (czyli na 1000 mieszkańców 367). Również i to, że statystycznie 74% pracujących w powiecie kutnowskim, faktycznie pracuje. W 2017 r. Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał dwa zezwolenia na działalność, w Kutnie - dwóm firmom:

  • TAP Kutno Sp. z o.o. - przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Kutnie, działającego w branży paszowej. W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 17.060.00,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 23 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 23 pracowników do dnia 31 grudnia 2023 roku.

  • Sirmax Polska Sp. z o.o. - jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora. Planowany projekt zakłada zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez rozwój istniejącego zakładu spółki w Kutnie. Planowany jest zakup i instalowanie nowych linii produkcyjnych do produkcji mieszanek termoplastycznych. W związku z tą inwestycją Sirmax Polska zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 60.000.000,00 PLN oraz zwiększyć zatrudnienie o 10 nowych pracowników i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 71 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.

Kondycję finansową podmiotów gospodarczych działających na terenie Kutna, odzwierciedla przede wszystkim wartość produkcji sprzedanej w przemyśle. Wartość ta u nas wzrosła od 2007 r.  trzykrotnie (!). W 2016 odnotowano kolejny jej wzrost. Znakomicie wygląda pozycja powiatu Kutnowskiego i miasta Kutna, na tle województwa a nawet Polski. Podobnie jak wcześniej, potencjał przemysłowy powiatu kutnowskiego jest większy niż część dawnych miast wojewódzkich (i nie tylko), w których mieszka wielokrotnie więcej osób i które od dawna stanowią znaczące ośrodki przemysłowe. Z produkcją sprzedaną przemysłu 5.965,3 miliona złotych w 2016 przegrywamy oczywiście z Łodzią, nieznacznie z powiatem miastem Gorzów Wielkopolski i powiatem miastem Szczecinem, ale za nami są m.in. powiat miasto Gdynia a także Włocławek, Toruń, Rzeszów, Opole, Radom, Legnica, Kielce, Tarnów, Białystok, Konin, Siedlce, Kalisz, Nowy Sącz, Koszalin, Zielona Góra, Słupsk, Leszno, Piotrków Trybunalski, Grudziąc, powiat radomszczański. W województwie łódzkim niekwestiowanym liderem jest powiat bełchatowski z wiadomych względów (ale drugie jest Kutno). Rozwój infrastruktury ocenia się m. in. udziałem powierzchni miasta objętą Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Mimo relatywnie dużej powierzchni miasta (szerokość około 30 km) wskaźnik ten osiągnął 43% (dla Polski wynosi 30,2%, dla województwa łódzkiego - 32.4%. Czy uwierzycie Państwo, że w latach 2007 - 2017 oddano do użytku nie mniej, ni więcej, tylko 1329 mieszkań (w 2017 - 129). To dobre efekty, jak na czasy…! Powinno ich jeszcze przybyć, gdy uwzględnimy rozpoczęte budowy m. in. Łąkoszyn Plus - RSM “Pionier”, Patron Polska przy ul. Skrajnej, czy kolejny etap Awangardy Północy przy ul. Kasztanowej, czy kolejny etap TBS na siemiradzkiego. Wskaźnikiem infrastruktury jest też udział przemysłu w zużyciu wody, który osiągnął w 2016 r. już 35,1% (w 2007 r. - 21,4%). Taka drobnostka, a cieszy, a dotyczy to już 9,7 kilometrów ścieżek rowerowych. Wśród danych szacujących wzmocnienie kapitału społecznego i poprawy jakości życia zwraca uwagę liczba uczestników imprez w domach kultury i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach, która w 2017 roku sięgnęła już 133.480 osób  ( w 2007 r. - 61.177). Również wysoką frekwencję osiągnął Aquapark Kutno, który w latach 2012 - 2017 łącznie odwiedziło 1328.534 miliona, “spragnionych wody” kutnian. Po różnego rodzaju akcjach bibliofilskich, czyli wydania poza MiPBP w Kutnie książek, stan księgozbiorów osiągnął w 2017 r. - 125.573 tomów (w 2006 r. - 163.357). Co jednak ważniejsze, wolno, ale systematycznie wzrasta też liczba czytelników osiągając w 2017 roku stan 6492 (w 2006 r. - 11.073). W Kutnie jest m. in. 13 turystycznych obiektów noclegowych, o 433 miejscach, z których (i prywatnych kwater) skorzystało 26803 osób (3494 - zagranicznych). Znaczący wzrost liczby prywatnych samochodów, doprowadził do spadku liczby pasażerów korzystających z usług miejsko-gminnego przewoźnika, jakim jest MPK do 1.283.586 (w 2013 r. - 1.446.325). Czy biletowe nowalijki i elektryczne droższe, duże autobusy zmieniają cały stan rzeczy? Mam poważne wątpliwości… Ogólny obraz sytuacji społeczno - ekonomicznych miasta wygląda dosyć dobrze. Taka szkolno - uczniowska czwórka (no może z minusem)! Najlepiej miasto wypada w rozwoju infrastruktury, ponieważ 6 z 7 przyjętych parametrów rozwoju “podąża” w oczekiwanym kierunku. Nie zapeszać! Może być lepiej!Andrzej Stelmaszewski.

29 czerwca 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl